Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Biłgoraj Business Class”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Organizator

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Konkursu „Biłgoraj Business Class”.
2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej “Konkursem”) jest Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki; NIP: 918-00-10-647; REGON: 950173239, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000029538, reprezentowaną przez: Mateusza Bury – prezesa zarządu zwaną dalej ,,Organizatorem”.
3. Wykonawcą Konkursu jest Michałem Misztal prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
„European Business Advisory” Michał Misztal z siedzibą w Warszawie, adres: 21ego Pułku Piechoty
Dzieci Warszawy 1/8, 03-983 Warszawa NIP: 951-214-66-39 REGON: 361171383, zwanym później
,,Wykonawcą”.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dane kontaktowe do organizatora w przedmiocie Konkursu: e-mail kontakt@bizneswbilgoraju.pl tel. 515 229 779, adres: 21ego Pułku Piechoty Dzieci Warszawy 1/8, 03-983 Warszawa

§ 2
Cele i tematyka Konkursu

1. Celem Konkursu jest promocja i wsparcie przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego oraz wyłonienie innowacyjnego rozwiązania spośród projektów zgłoszonych przez uczestników.
2. Zgłaszane do konkursu projekty powinny być zgodne z tematyką Konkursu.
3. Tematem przewodnim konkursu jest:
Wyłonienie najlepszego pomysłu biznesowego uczniów i studentów z powiatu biłgorajskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem:
a. Szans rynkowych pomysłu biznesowego,
b. Potencjału biznesowego pomysłu,
c. Innowacyjności pomysłu biznesowego.

§ 3.
Zasady ogólne Konkursu

1. Konkurs przeprowadzany jest w okresie od 4 kwietnia 2018 r. do dnia 20 czerwca 2018 r. i składa się z czterech etapów. Zgłoszenia do konkursu należy wnosić w terminach i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest bezpłatne.
3. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu, ewentualne koszty noclegu oraz koszty
przygotowania zadania konkursowego, w tym prezentacji.
4. Pierwszy etap Konkursu obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę warsztatów na terenie powiatu biłgorajskiego oraz wsparcie w rekrutacji uczestników Konkursu.
5. Do drugiego etapu Konkursu wybranych zostanie maksymalnie 15 uczestników – finalistów, których projekty uzyskają najwyższe noty od Kapituły Konkursu.
6. Kapituła Konkursu podczas wydarzenie kończącego projekt ,,DemoDay” wybierze z pośród finalistów jednego laureata Konkursu, który otrzyma nagrodę główną.

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 1.
Uczestnicy

1. Każdy Uczestnik przed zgłoszeniem udziału w Konkursie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą rozwijać się w zakresie przedsiębiorczości, którzy zgłosili się do udziału w Konkursie, a ich zgłoszenie zostało zakwalifikowane przez Organizatora.

§ 2.
Rejestracja Uczestnictwa

1. Rejestracja w Konkursie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu w terminie od dnia 09 kwietnia 2018 r., od godziny 00:00:59 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59.59. Zgłoszenia uzupełniające mogą być składane przez formularze papierowe zbierane w trakcie wydarzeń promocyjnych.
2. Uczestnik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie projektu Konkursu pod adresem www.bizneswbilgoraju.pl lub w formie papierowej dostępnej podczas warsztatów organizowanych przez Wykonawcę.
3. Podczas rejestracji Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe. Brak ich wypełnienia uniemożliwia rejestrację w Konkursie.
4. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji w Konkursie, Uczestnik na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzyma potwierdzenie rejestracji.

III.
KAPITUŁA KONKURSU

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia finalistów, oraz wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła Kapitułę Konkursu.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będzie od trzech do pięciu osób, w tym jedna ze strony
Organizatora oraz jedna ze strony Wykonawcy.
3. Kapituła Konkursu będzie obradować w dwóch etapach. Na żadnym z etapów członkowie Kapituły nie będą informowani przez Organizatora o tożsamości Uczestników – autorów zgłoszonych projektów. Termin i miejsce obrad Kapituły określa Organizator. Decyzje Kapituły są ostateczne.
4. Przy wyborze najlepszych zgłoszonych projektów członkowie Kapituły będą się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę:
a) potencjału biznesowego pomysłu
b) szans rynkowych pomysłu biznesowego
c) innowacyjność pomysłu;
d) team – współpraca członków, świadomość kierunku rozwoju
e) etap rozwoju, na jakim znajduje się produkt: prototyp, MVP, komercyjne wdrożenie;

IV. PRZEBIEG KONKURSU
§ 1.
Zgłoszenia

1. Zgłoszenie konkursowe może wnieść jedynie Uczestnik, który dokonał uprzedniej rejestracji w
Konkursie, stosownie do postanowień § 2 Rozdziału II Regulaminu.
2. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń przez jednego Uczestnika, jako wiążące uznane będzie zgłoszenie, które wpłynęło do Organizatora jako pierwsze. Osoba może występować tylko w jednym teamie.
3. Uczestnik wnosi zgłoszenie konkursowe poprzez wypełnienie formularza i podesłanie go na adres
zgloszenia@bizneswbilgoraju.pl lub w formie papierowej.
4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane będą od 4 kwietnia 2018 r., od godziny 00:00:59 do dnia 27
kwietnia 2018 r. do godziny 23:59.59. Decyduje data wprowadzenia wiadomości do informatycznego systemu przez Uczestnika, wyświetlana na urządzeniu końcowym Organizatora jako data wysłania takiej wiadomości.

§ 2.

Część pierwsza Konkursu

1. W ramach pierwszego etapu Konkursu, Wykonawca przeprowadza warsztaty dot. Kreowania pomysłów biznesowych na terenie powiatu biłgorajskiego, oraz dokonuje oceny i wyboru prawidłowo zgłoszonych uczestników w Konkursie. Projekty wniesione niezgodnie z określonymi zasadami lub wniesione po terminie nie będą przedmiotem obrad Kapituły Konkursu.
2. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń konkursowych, Kapituła Konkursowa niezwłocznie przystąpi do oceny wniesionych zgłoszeń.
3. Na wniosek Kapituły Konkursu, Organizator może zażądać od Uczestnika wyjaśnienia podniesionych przez Kapitułę Konkursu wątpliwości, co do zgłoszonego projektu.
4. W pierwszym etapie Konkursu Kapituła Konkursowa wybierze maksymalnie 15 zgłoszonych projektów, które otrzymały najwyższą ocenę od wszystkich jej członków. Uczestnicy, którzy zgłosili wybrane projekty, stają się Finalistami i przechodzą do drugiego etapu Konkursu.
5. Ogłoszenie Finalistów pierwszego etapu Konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 11 maja 2018 i zostanie dokonane poprzez informację mailową na wskazane przez uczestników adresy mailowe. Organizator skontaktuje się jedynie z zakwalifikowanymi uczestnikami konkursu.

§ 3.
Część druga Konkursu

1. Drugi etap konkursu polega na przeprowadzeniu testów przedstawionego przez Uczestnika pomysłu biznesowego w ramach Programu szkoleniowo-doradczego, którego koszty pokryje organizator.
2. Program szkoleniowo-doradczy rozpoczyna się 17 maja 2018 roku i trwa do 12 czerwca 2018 r.
3. W ramach Programu Uczestnicy będący Finalistami otrzymają wsparcie w postaci:
a) możliwość skorzystania z czterech dedykowanych szkoleń biznesowych. Szkolenia obejmą swoją
tematyką przygotowanie modelu biznesowego, aspekty prawno-podatkowe w małej firmie oraz
podstawy promocji biznesu. Każde szkolenie potrwa 2-3 godziny i będzie w całości organizowane
przez Organizatora.
b) możliwość skorzystania z 4 godzin indywidualnych sesji doradczych z ekspertem Wykonawcy.
Spotkania odbywać się będą w biurze Organizatora lub zdalnie za pośrednictwem mediów
elektronicznych.
4. Finał drugiego etap Konkursu odbędzie się w połowie czerwca, o dokładnym terminie uczestnicy zostaną poinformowani mailowo. Gala nastąpi podczas wydarzenia organizowanego pod nazwą DemoDay, na którym odbędzie się ogłoszenie Laureatów.
5. Na Etapie drugim wyłoniony zostanie najlepszy pomysł biznesowy z powiatu biłgorajskiego spośród realizowanych przez Uczestników Etapu drugiego Konkursu, w ilości maksymalnej do 1. Wyboru dokona Komitet inwestycyjny.

§ 4.
Nagroda

1. Nagrodą dla Laureata w drugim etapie Konkursu jest zaproszenie do zaprezentowania swojego pomysłu biznesowego funduszom typu venture do wejścia kapitałowego oraz otrzymanie tytułu „najlepszego pomysłu biznesowego powiatu biłgorajskiego”
2. Prezentacja odbędzie się podczas Gali, podczas wydarzenia organizowanego pod nazwą DemoDay.
3. Prezentacja składa się z trzech części – wystąpienie gościa specjalnego, prezentacji projektów finalistów i dokonanie oceny pomysłu biznesowego przez Kapitułę Konkursu oraz z części networkingowej.
4. W ramach prezentacji Uczestnik zobowiązany będzie do:
a) przygotowania i przedstawienie 3 minutowej prezentacji (tzw. Pitch) dotyczącej zgłoszonego
projektu, wybranego do drugiego etapu Konkursu;
b) udzielenie odpowiedzi na pytania Kapituły Konkursu dotyczące zgłoszonego projektu oraz
prezentacji – przewidziany czas dla tej części to 3 minuty;
c) Prezentacja (Pitch) podczas DemoDay może być przeprowadzona w szczególności z
wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, z elementami video, prototypów, gotowych
produktów itp.. W przypadku konieczności wyświetlenia lub odtworzenia prezentacji na
specjalistycznych urządzeniach, Uczestnik zobowiązany będzie do zapewnienia tych urządzeń lub
wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Organizatora, co do możliwości zapewnienia takich
warunków technicznych przez Organizatora.
d) Każdy z Uczestników zobowiązany jest do przygotowania prezentacji (Pitch) z uwzględnieniem
przedstawienia następujących informacji:
i. Value proposition – krótkie i zwięzłe przedstawienie tego jaką wartość produkt wnosi dla
klienta oraz na czym polega on i jego innowacyjność;
ii. Model biznesowy – jak produkt będzie sprzedawany, jakimi kanałami, w jakim spektrum
czasowym;
iii. Na jakim etapie rozwoju znajduje się produkt: prototypu, MVP, komercyjnego wdrożenia.
iv. Trakcja – dotychczasowa sprzedaż;
v. Perspektywy – w ciągu najbliższego roku;
5. Prezentacja oceniana będzie także przy uwzględnieniu umiejętności przedstawienia i prezentacji projektu potencjalnym inwestorom, znajomości rynku i klientów do których projekt jest kierowany, przeprowadzonej analizy sprzedażowej i biznesowej dla realizacji przedstawionego projektu.
6. Po zakończeniu prezentacji przez wszystkich Finalistów, Kapituła Konkursu uda się na naradę w celu dokonania oceny zgłoszonych pomysłów biznesowych. Kapituła przedstawi ocenę poszczególnych pomysłów biznesowych. Kapituła Konkursu zastrzegają sobie możliwość złożenia oferty, co do dokonania wejścia kapitałowego w ramach rozwoju prezentowanego pomysłu biznesowego, na warunkach indywidualnie ustalonych z uczestnikiem.

V.
Nagroda

1. Nagrodą dla uczestników drugiego etapu Konkursu jest voucher o łącznej wartości brutto 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych. W zależności od bieżących potrzeb i warunków Organizatora, Laureat ma możliwość nawiązania współpracy z Organizatorem Konkursu.
1. Nagrody niniejszego konkursu organizowanego na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Podatnikiem tego podatku jest Laureat, zaś płatnikiem jest Organizator. Szczegóły pobrania i zapłaty podatku zostaną przekazane Laureatowi przy okazji poinformowania go o wygranej. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Kwota pieniężna stanowiąca część wygranej zostanie potrącona przez organizatora konkursu na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od całości wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w
obowiązków. Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości e-mail
przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz nr telefonu kontaktowego. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w ustępie poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
2. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

VI.
Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Kościuszki; NIP: 918-00-10-647; REGON: 950173239, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000029538, reprezentowaną przez: Mateusza Bury – prezesa zarządu.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 t. j. z późn. zm.).
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania Laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz
możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia rejestrację i udział w Konkursie.
5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu zgłoszeniowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowych danych.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu obejmuje także publikację danych Uczestnika Konkursu na liście finalistów pierwszego etapu oraz laureatów drugiego etapu. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o Zwycięzcach i wyróżnionych uczestnikach Konkursu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
2. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin. Poprzez wypełnienie i wniesienie formularza zgłoszeniowego w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie, traci prawo do udziału w Konkursie oraz ewentualnej nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników Konkursu.
5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu powinny być kierowane przez Uczestników w formie
elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@bizneswbilgoraju.pl. Zgłaszana reklamacja powinna
zawierać co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe Uczestnika oraz podstawy zgłaszanej Reklamacji. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niżw terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej bizneswbilgoraju.pl

 

POBIERZ REGULAMIN >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Brak możliwości komentowania.